власта

 • 121геронтократија — (грч. geron, kratia власт) политички систем во кој власта е во рацете на старците, владеење на старците …

  Macedonian dictionary

 • 122дахија — (тур. dayi) 1. силник што е недисциплиниран во однос на власта и на државните закони, а тиранин спрема народот 2. бунтовник, отпадник …

  Macedonian dictionary

 • 123демагогија — (грч. demos народ, agein води) заведување на народните маси систем и метод со кои се служи демагогот за да дојде до својата цел, т. е. до власта …

  Macedonian dictionary

 • 124денунцијација — (лат. denuntiatio) известување на власта за некое казниво дело, поткажување, кодошење …

  Macedonian dictionary

 • 125догма — (грч. dogma мислење) 1. во античкото време: одлука, наредба на власта 2. темелна точка во верското учење 3. мислење што се усвојува како сигурно, без критичко проверување и без оглед на конкретните можности за негова примена 4. мислење или… …

  Macedonian dictionary

 • 126епископат — (грч episkopos) 1. сите епископи во една земја 2. власт и достоинство на бискуп 3. подрачје на власта на еден бискуп …

  Macedonian dictionary

 • 127илегалец — (лат. illegalis) тој што се крие од власта, таен борец против нешто …

  Macedonian dictionary

 • 128имамат — (тур. imam) 1. подрачје на власта на имам 2. звање и надлежност на старешина на џамија …

  Macedonian dictionary